Thursday, December 26, 2013

The juice of Bhagavad Gita


Fear not what is not real, never was and never will be.  What is real, always was and cannot be destroyed."

The Bhagavad Gita

கீதா சாரம்

எது நடந்ததோ, அது நன்றாகவே நடந்தது

எது நடக்கிறதோ, அது நன்றாகவே நடக்கிறது.

எது நடக்க இருக்கிறதோ, அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும்.

உன்னுடையதை எதை இழந்தாய். எதற்காக நீ அழுகிறாய்?

எதை நீ கொண்டு வந்தாய் அதை நீ இழப்பதற்கு?

எதை நீ படைத்திருந்தாய், அது வீணாவதற்கு?

எதை நீ எடுத்துக் கொண்டாயோ , அது இங்கு இருந்தே எடுக்கப்பட்டது.

எதை கொடுத்தாயோ, அது இங்கேயே கொடுக்கபட்டது.

எது இன்று உன்னுடையதோ அது நாளை மற்றொருவருடையதாகிறது.

மற்றொருநாள் அது வேறு ஒருவருடையதாகிறது

இதுவே உலக நியதியாகும்

எனது படைப்பின் சாராம்சம் ஆகும்

English Translation
--------------------
what happened was always for your good
what happens is happening for your good
what is about to happen is for your good
why are you crying? what have you lost?
what did you bring to this world to lose it?
what did you create to see it destroy?
what ever you own was all taken from here
what ever you gave was given here itself
what is yours today will be some one else's tomorrow
the day afterr it is some one else's
this is the way the world operates
and the summary of my creation

Thursday, December 26, 2013 by Anandarajeshwaran.J · 0

Wednesday, July 31, 2013

Who are you to do good to the World?

A zealous disciple expressed a desire to teach others the truth and asked the Master what he thought about this.

The Master said, "Wait."

Each year the disciple would return with the same request and each time the Master would give him the same reply, "Wait."

One day he said to Master, "When will I be ready to teach?"

Said the Master, "When your excessive eagerness to teach has left you."


People speak of doing good to the world. Is the world such a small thing? 
And who are you to do good to the world?
First realize God, see him by means of spiritual discipline.
If he imparts power, then you can do good to others, otherwise not.

Shri Ramakrishna Paramahamsa.


Wednesday, July 31, 2013 by Anandarajeshwaran.J · 0

Friday, February 22, 2013

Archimedes and the Tamil King Sadayavarman Sundara PandyanI am sure everyone has read the life history of Archimedes and his famous Eureka moment. If you have forgotten what you read in your school you can refresh your memory here.

One of my mentors used to tell me that a thought that occurs in a individual appears for 7 other individuals living at the same time. So be careful if you get an idea for an wonderful app get it done immediately or else others would have already added it to the appstore.

 I am not here to justify or disagree with this statement but would like to describe a incident on same lines.
We know Archimedes used water to identify the difference in density of a pure gold crown and a crown mixed with silver.
Now let's come to India. Indians are very deeply rooted with tradition and heritage. There is a practice in the Hindu temples. If your child is not well you can pray to god that if your kid gets will you will offer fruits to the temple equivalent to the child's weight. Offerings range from fruits, rice etc., This practice is called as Thulabaram[means Balance]

This practice is still being followed in all the temples in India. Modern day politicians are given currencies equivalent to their weight by their party members[out of compulsion :-)]

There was this Tamil king who went by the name Sadayavarman Sundara Pandyan. He was an austere devotee of Srirangam Sreenranganathar. He wanted to do make a very big offering to the temple.

He wanted to donated Gold, precious stones and pearls equivalent to the combined weight of his chief elephant with him seated on the elephant. The first problem that came up was there was no way to build such a big balance to weigh the elephant.

After some brainstorming they came up with an idea. They built two big boats capable of carrying a elephant identical in size and weight. The king got on to his elephant and the elephant got into the Boat which was in river.
The boat lowered in to the water due to the weight of the elephant and remained floating. The other boat was filled with gold and diamonds until it also lowered in to the water to the same level as that of the other boat with the elephant.
Technically they have calculated the weight of the unknown mass in an efficient manner.

The undelying concept is the same Archimedes used it to find the amount of silver mixed in the Golden crown but the King used it to calculate the equivalent weight of his elephant in precious stones.

So what my mentor told is indeed true. But I am not sure about the time period during which these two great people lived[got confused about the BC and CE timelines in wikipedia].

Friday, February 22, 2013 by Anandarajeshwaran.J · 0

Tuesday, January 1, 2013

Stop Researching ... Start Executing.... - 7 steps to perfectionism

At least a few among us have a very special project or task in mind which we think of doing it in the future. But since it is so dear to us we always aim for getting it done in a perfect way.

Read more »

Tuesday, January 1, 2013 by Anandarajeshwaran.J · 0

Saturday, December 15, 2012

Should I buy an e-reader (aka Kindle Paper white)?


The other day I was speaking with a colleague and happened to mention that I have a Kindle e-reader(Kindle Keyboard) at home. He had never heard about this device before. Then I explained him what it is. He googled for it and learnt what the device is for and got the price of the device.

He was surprised to see that I have purchased a dedicated ebook reader at 179$[Kindle paper white 3G 179$] when I can get a full blown tablet [Kindle fire HD $199] for about the same price.

So I explained him how a Kindle e-reader beats tablets. Thought like sharing it with others so it might help someone decide should he buy a e-reader or a tablet.

Where does an e-reader score over a tablet?

First thing you should understand is E-readers and Tablets are not same, they serve entirely different purposes. A tablet can do "n" number of things but a E-reader does only one thing and it does that "100" times better than a tablet.

What does it do and how does it do it better than a tablet?

You can read a book on an E-Reader. Yes for that price it does only this[you have cheaper versions starting from 69$ also].

But it does that one thing perfectly

 • It exactly replicates the feel of a physical book. You never feel like you are holding a gadget.
 • You can read for hours together without getting your eyes strained or your batteries running out. E-ink technology is so light on your eyes. It runs for so long on a single charge I usually forget what was the last time I charged my kindle.
 • Its inbuilt dictionary is a perfect companion for an avid book reader. No need to carry a bulky dictionary along especially while reading classics available at Project Gutenberg

These are the killer reasons which made me switch from physical books to a E-reader and not selecting a Tablet. There are other benefits but they are not the actual selling points for a E-reader. They are like nice to have but not mandatory.

Who is it for?

 • It is for the avid book reader who reads a lot [minimum one book a month]. 
 • It is a very good tool to introduce children (8+ years) to the habit of reading. It does not distract you like a tablet. Disconnect the WiFi and you are on your way to distraction free wonderland.

Who is it not for?

It is not for the person who wants to browse the web on a portable device. They fit the category of Tablets.

Cons of an E-reader?

 • You should be reading content formatted specifically for your device[there are tons of content available for Kindle] or you will end up with frustration. Novels and Newspapers fit best for this category. Magazines don't fit or look nice on an E-reader. There are tools to convert your media to fit your device.

Recommended E-reader?

Though I have used the generic term E-reader I am an Amazon fan boy. So my recommendation is for KIndle

for Adults Kindle paperwhite 119$  - I am not a great fan of 3G
for Children Kindle - without touch

Hope I helped you in making a informed decision this gifting season.


Saturday, December 15, 2012 by Anandarajeshwaran.J · 0

Sunday, May 6, 2012

Getting things done -the Benjamin Franklin Way

Here are 14 action-inducing lessons from him: 
  • Less Talk, More Action
  • Don’t Procrastinate 
  • Be Prepared
  • Don't Fight Change
  • Get Moving
  • Avoid Busywork 
  • Give Yourself Permission to Make Mistakes 
  • Act Quickly on Opportunities  
  • Continue to Grow 
  • Keep Going 
  • Know Yourself 
  • Don’t Self-Sabotage 
  • Don’t Give Up 
  • Wise Up       

the credit goes to this post


Sunday, May 6, 2012 by Anandarajeshwaran.J · 0

Sunday, April 22, 2012

Is that a Problem?


For 20 years Prof Edwin R. Keedy of the University of Pennsylvania's Law School used to start his first class by putting two figures on the blackboard: 4 and 2.

"What's the solution?" he would ask.

A student would say, "Two" but Keedy would pass him by. Another would say, "Six".  Several people would shout the final possibility, "Eight" and the professor would shake his head.

Finally Keedy would point out their collective error, "All of you failed to ask the key question" What is the problem? Ladies and Gentlemen, unless you know what the problem is, you cannot possibly, find the answer."

This is deadly serious. In everyday life, too much time is spent trying to think about and solve the wrong problem - like polishing brass on a sinking ship.
 

A problem clearly stated is a problem half solved. - Dorothea Brande
As long as you think the problem is out there, that very thought is the problem. - Stephen CoveyImage courtesy freedigitalphotos.net

Sunday, April 22, 2012 by Anandarajeshwaran.J · 0

back to top